GRAD
Kutnohorské hudební rukopisy 15. a 16. století

Jednotlivé listy a zlomky

Kromě celých knih je v Kutné Hoře zachována řada jednotlivých listů a zlomků, které byly původně součástí graduálů či jiných notových knih. Jejich osud je různý, většinou však nevíme, odkud se na současné místo dostaly. Nedá se předpokládat, že jsou všechny kutnohorské provenience. Některé se patrně našly na přídeštích novějších knih jako součást vazby. (Pergamen byl ceněnou surovinou a je možno tak nalézt starší listy i ve středověkých knihách.) Jiné mohou představovat pozůstatky zničených knih z období protireformace a zejména josefínských reforem, kdy byla zrušena literátská bratrstva a graduály rozprodávány po listech jako obalový papír. :-( Přestože jde o nepatrné zbytky, je vhodné jim věnovat pozornost, neboť mohou mít historicku i uměleckou hodnotu.

1. Pergamenový dvojlist

je uložen v depozitáři Českého muzea stříbra v Kutné Hoře. Listy jsou veliké 240 x 335 mm. Jde o zlomek antifonáře s úryvkem z laud čtvrté neděle adventní. Je psán v neumové notaci na 4 linkách(rhomba iacens)[3]. Jde zde o nejstarší zlomek, jeho vznik se dá odhadovat na přelom 13. a 14. století. Lze počítat s českou proveniencí, jeho obsah patrně náleží tzv. Pražskému ritu. [12]

2. Pergamenový list

je uložen ve státním okresním archívu Kutná Hora. Jde o list ze sankturálu obsahující introitus ke svátku archanděla Michala. Stáří se dá odhadovat na 1. polovinu 14. stol. [12].

3. Pergamenový list

je uložen v depozitáři Českého muzea stříbra v Kutné Hoře. Je velký 375 x 525 mm. Obsahuje Introitus ke svátku sv. Štěpána. Je psán notací gothica monumentalis na 5 linkách. Je bohatě iluminován, iniciála E obsahuje figurální vyobrazení sv. Štěpána. Doba vzniku mohla být začátek 15. století? [12].

4. Dva papírové listy

jsou uloženy v depozitáři Českého muzea Stříbra v Kutné Hoře. Jsou velké 235 x 375 mm. Obsahují části dvou vícehlasých instrumentálních skladeb psaných bílou mensurální notací. Podle písma se dá zápis datovat do 15. století. Filigrán odpovídá č. 126608 v Pickardově seznamu (Augsburg 1474). Zajímavostí je zápis o kopi koní do kutnohorských dolů z okolních vesnic psaný pozdně gotickou rukou. To dokládá, že notový zápis byl brzy po svém vzniku použit jako "papír na poznámky" v Kutné Hoře. Robert Mitchel [31] určil jednu ze skladeb jako Cecus non judicat de coloribus nizozemského skladatele Alexandra Agricoly (1446-1506). Druhá skladba nebyla doposud určena. Podrobný popis tohoto manuscriptu najdete zde [32] a zde [33].

Filigrán

Kaňk. graduál: Poprava kutnohorských
havířů u Poděbrad.

5. Zlomky Kaňkovského graduálu

jsou uloženy v Národním muzeu pod signaturou 1A c 109. Jde o dva pergamenové listy veliké 506 x 317 mm psané česky kaligrafikou bastardou s notací. Obsahuje celostránkové figurální iluminace: Poprava kutnohorských havířů u Poděbrad, poprava kutnohorských havířů pod Křivoklátem a upálení Mistra Jana Husa. Jde o kvalitní renesanční malby s postižením vzdušné perspektivy, rozrůzněností typiky obličejů apod. [5].

Zlomky byly ztotožněny s Kaňkovským graduálem, který obec Kaňk objednala v letech 1559-1561 u Fabiana Puléře z Prahy za 70 kop grošů [27]. V objednávce se uvádí: "má malovati graduál český na pergameně zlatem a stříbrem , barvami stálými, jakž na to náleží s figurami,..." . Později se náklady ještě zvyšovaly po přidání dalších maleb. Písařem byl Adam Kazybaba. Graduál dal zničit pro jeho utrakvistický obsah nejvyšší mincmistr Vilém z Vřesovic roku 1615 (po předchozím zničení graduálu od sv. Barbory 1613). Existuje hypotéza, že vyříznutím "nevhodných" iluminací graduál zničení ušel a pak byl z nouze prodán roku 1673 [5]. V pramenech je zmínka o tom, že "Kaňkovští chtělí graduál k opravě kostelní věže prodati, avšak pro 'nevhodný' obsah arciděkan kutnohorský jej v Praze po listech rozprodal" [13]. Myslím si však, že nemusí jít nutně o ten samý graduál. (Existoval zde prý také latinský graduál o 490 listech [21], možná i další.).

Jak se zlomky dochovaly, není známo. Do knihovny Národního muzea se dostaly roku 1850 z pozůstalosti hraběte Františka ze Šternberka.


Desetiřádková osnova používaná pro komponování


Basový part písně "Radujme se všickni věrní"

6. Zlomky z přídeští kutnohorské městské knihy

Ve státním okresním archívu Kutná Hora je uložen soubor útržků nalezených v přídeští kutnohorské městské knihy z let 1538-1541. Není však jisté, zda se metariál nedostal do desek až při pozdější převazbě. Písmo a notový zápis na zlomcích odpovídá 16. století. Skladby jsou zapsány bílou mensurální notací a obsahují části vokálních i instrumentálních polyfonních skladeb.

Nejvýznamější z nich je jistě zlomek desetiřádkové osnovy - v podstatě partitury, jaká byla používána pro komponování polyfonních skladeb v období renesance. Takovéto nálezy "skladatelských" zápisů jsou ojedinělé. Je zde pravděpodobně zachycen počátek jakési fanfáry, ovšem skladba není dokončena a v zápise jsou chyby.

Na druhé straně použitého papíru je část zápisu z kutnohorské městské knihy (podařilo se identifikovat v jiných pramenech z roku 1519 jedno ze zde uvedených jmen [30]).

Domnívám se, že jde o jakýsi skladatelský pokus městkého písaře či osoby z podobného okruhu. Kutnohorská provenience je v tomto případě téměř jistá. Zlomky budou předmětem dalšího výzkumu.

Zápis pravděpodobně instrumentální skladby.
CANTICA srpen 2005. Kontakt: kafka@email.cz