GRAD
Kutnohorské hudební rukopisy 15. a 16. století

Graduál Českého muzea stříbra v Kutné Hoře

Tento pramen je uložen v depozitáři Českého muzea stříbra v Kutné Hoře pod sig. 88/85. Desky jsou dřevěné velikosti 240 x 332 mm, potažené kůží se soustřednými obdélníky a kovovými sponami. Obsahuje 400 papírových listů velikosti 210 x 315 mm. Chybí úvodní listy, na prvním popsaném listu je evidentně pokračování text z neexistující předchozí stránky. Také na řadě dalších míst v knize byly vytrhány stránky. Kniha byla pravděpodobně dodatečně převazována a kompletována, protože jsou některé listy jsou zpřeházené. (Např. na fol. 2 navazuje fol 83).

Datace

Protože se v tomto rukopisu nezachovala žádná písemná zmínka o objednateli, písaři ani datu vzniku, musíme při určení doby jeho vzniku vycházet z údajů nepřímých. Existuje řada metod, které umožňují alespoň přibližně určit dobu vzniku rukopisu. Sleduje se typ použitého písma, způsob psaní not, iluminace a další výzdoba, pravopis, obsažený repertoár i odkazy z jiných pramenů (např.účetní údaje svědčící o pořízení rukopisu apod.) Jedním ze zajímavých ukazatelů je odhad stáří papíru. Papírny v té době označovaly své výrobky tzv. filigrány - vodotiskovými značkami. Existují soupisy těchto filigránů, ze který lze s určitou pravděpodobností určit papírnu i stáří papíru. (Problém je v tom, že se filigrány často padělaly, aby bylo napodobeno "značkové" zboží. Nic nového pod sluncem...) Pomocí těchto metod jsme se pokusili určit přibližnou dobu vzniku u tohoto pramene i dalších pramenů zde uváděných.

Papír je jednotný v celém svazku. Je označen filigrány (každý druhý list v souladu s umístěním vždy na jedné polovině archu) ve tvaru koruny s křížkem velikosti 54 x 138 mm. Tvar odpovídá v Pickardově seznamu č. 053646 (Innsbruck 1500, velikost 136x55 mm), případně č. 053639 (Ofen, 1498 vyd. českým králem Wladislavem, velikost 135x54), č. 053634), Füssen, 1497, velikost 138x53 mm) apod. Fol. 399 je dodatečně vlepené a má filigrán ve tvaru medvěda velikosti 65x39 mm. Jde o dosti častý motiv - var. sim. Briquet 15.559 Vídeň - (velikost 50x39 mm), podobně (12.320 - 12.325) Klingenberg 1536-1537, Hochstaett 1540-1548, Treves 1553, Brunswick 1560 atd...

Podle písma a tvarů not i repertoáru je možno usuzovat na konec 15. stol. [7] [24], některé skladby mohly být dodatečně zapsány až v 1. polovině 16. století (fol. 320,321,399).

Zápis písně "Krále Krysta nebeského" v opisu P.M.Veselského a v originále (fol. 193v)"

Zajímavý je nález velice pečlivě překreselné části fol. 139v od P. M. Veselského, který byl nalezen v pozůstalosti F.X Beneše [29]. Z přiloženého popisu vyplývá, že pramen byl součástí inventáře kaple ve Vlašském dvoře v roce 1860. Získáváme tak další střípek historie tohoto rukopisu.

Hudební obsah

Hudebně je tento graduál nejzajímavější ze zde uvedených gotických pramenů vzhledem k bohatému zastoupení vícehlasých skladeb. Kromě tradičního repertoáru chorálu pro církevní rok obsahuje řadu jednohlasých i dvouhlasých strofických písní, jak latinských tak v češtině, jsou zde též obsažena vícetextová středověká moteta. Repertoár je obdobný jako v dalších graduálech ze začátku 16. století (Franusův, Kodex Speciálník, Chrudimský,...). Je zajímavé, že tento graduál unikal dosud pozornosti badatelů. Kromě [24] [17] na něj neexistují žádné odkazy [10].


Sanctus (3 hlasy), fol. 44b
Graduál není příliš výpravný, šlo patrně o "levnější" knihu. Jednak je psaný na papíře, jednak neobsahuje žádné iluminace. (V té době byl však i papír dosti drahý. Např. je uváděno, že kostelníci Náměťského kostela koupili 1498 papír pro kancionál z Benátek za 36 grošů.[21]. Výzdoba se omezuje na několikabarevné iniciály a versálky vytvářené samotným písařem. Chorály jsou psané v chorální rhombické notaci a černé mensurální notaci na čtyřech linkách, písně a moteta v černé mensurální notaci na pěti linkách. Texty jsou psány zběžným gotickým písmem. Na prameni se podíleli nejméně tři písaři, pravděpodobně v časovém odstupu. (Není vyloučeno, že šlo o písaře místní, ovšem pro potvrzení této hypotézy by bylo nutno provést srovnání s dalšími prameny této provenience.) Rukopis nemá titulní stránku, nikde nenacházíme další údaje, které by mohly specifikovat objednatele. Na okrajích listů jsou vepisovány poznámky barokní rukou, což svědčí o jeho používání během dalších století [24]. Některé skladby nemají dopsanou melodii do připravené osnovy, takže vidíme, jaký byl tehdy postup prací při vytváření graduálu.


ukázka nedopsané notace
Obsah odpovídá repertoáru utrakvistického literátského bratrstva. Z částí mše zde chybí Credo a Agnus. Tento rys je právě příznačný pro utrakvistické prameny této doby (další části nebyly uváděny hudebně) [14]. Dalším důkazem je nadpisek na fol. 15b "Magistri Johannis Hus glorifi~", který měl pokračovat na další stránce, ta je však vytržena. (Jde o zásah cenzury v období protireformace, podobně jako u jiných utrakvistických graduálů.) O možné kutnohorské provenienci svědčí otisk razítka na fol. 398b s nápisem: Důchodenský a kostelní úřad Hory Kutné. Tento úřad působil při městském úřadu v Kutné Hoře na přelomu 19. a 20. století a vykonával správu kostelního majetku. Dá se tedy soudit, že graduál byl součástí inventáře některého z kutnohorských kostelů.

Chorální část
Obsah chorální části odpovídá ostatním graduálům této doby. Zajímavá je citace velikonoční sekvence Victime paschali laudes s vánočním textem na fol. 388b. (Tato verze je známa se sekvencionáře Arnošta z Pardubic z r. 1363 [24]. Na fol. 43b - 47a je uvedeno 5 dvou a tříhlasých provedení Sanctus (/Benedictus) v chorální i mensurální notaci. Jiné části mše nebyly vícehlase upraveny.

Strofické písně:

Píseň Znamenaj křesťan věrný
Graduál obsahuje řadu jednohlasých, dvou i tříhlasých písní se zápisem mnoha slok. Velký prostor je věnován vánočním a velikonočním svátkům. Řada písní byla a v té době velmi rozšířená, mnohé z nich známe až dodnes. Do tohoto okruhu patří z českých písní např.: Dietky mladé i staré, Dnešní den všickni křesťané, Kristus syn boží narodil se nynie, Krále Krista nebeského, Utěšený den nám nastal atd... Z latinských In hoc anni circulo, Danielis prophetia, Surrexit Cristus hodie, Dies est letitie apod...

Na fol. 189a je patrně nejstarší dochovaný úplný zápis písně Narodil se Kristus Pán [15] , zde též s latinským textem En virgo parit filium. Skladba je částečně notována v trojdobém rytmu.

V graduálu jsou zastoupeny i písně, které nebyly nalezeny v jiných pramenech [10] (např. na fol. 201b Přišel čas utěšený či dosud neznámé vícehlasé verze písní (na fol.207b Znamenaj křesťan věrný) .

U některých písní nacházíme odkazy na tehdy známé písně, např. na fol. 134b je nadpisek "Canitur sicut Ach hubené ne" [24].


Typické je použití jednoho nápěvu pro různé písně v období roku (kontrafakta). Jsou to např. Resurgenti Nazareno - Dorothea coronata, Corpus Christi - Gloriosa Trinitatis apod. Nacházíme zde např. velikonoční text pro původně vánoční píseň Dies est letitiae Christo resurgente (fol.299a). V graduálu se vyskytují současně latinské i české verze písní - např. In natali domini - Na Boží narození, Dies est letitiae - Nastal nám den veselý. U písně Buoh všemohúcí (v české verzi není zapsána) nacházíme obě latinské varianty: Cristus resurexit - Deus omnipotens, jak jsou známy z jiných pramenů.


Píseň En virgo parit filium /
Narodil se Kristus Pán
Mnohé z písní jsou psány bez klíčů a nikde se nevyskytuje označení mensury (rytmu), což komplikuje transkripci. Také v zápisu se vyskytuje množství chyb. V některých případech je problém vůbec problém jednotlivé hlasy spartovat a je otázkou, jak to vlastně autor myslel :-( Pozoroval jsem i zápis stejných chyb ve všech výskytech určité melodie. Vícehlasé písně jsou psány - jak bylo v té době zvykem - tak, že jednotlivé party jsou uvedeny za sebou. Vícehlasé písně jsou buď komponovány jako úprava písní jednohlasých - v tomto případě je původní melodie (cantus firmus) u dvouhlasých písní ve spodním hlasu (tenoru), nebo vznikaly přímo jako vícehlasé skladby (někdy s typickým křížením hlasů). Vrchní hlas není označován. U vícehlasých skladeb je zde ještě spodní hlas označován jako "contratenor", v jednom případu jako "bassus" (fol 319a, může být signálem pro poněkud pozdější vznik skladby). Tentor s kontratenorem kráčejí většinou ve stejném rytmu a nad nimi se pohybuje vrchní hlas v kratších rytmických hodnotách. Typickým příkladem je píseň Ex linguis multiphariis . U čtyřhlasých skladeb je další hlas někdy označován jako "altus" nebo "medium". Většina písní je v "gotickém" třídobém rytmu.

I když byly písně zapsány na přelomu 15. a 16. století, jde ve většině případů o mnoho starší skladby. U některých lze vysledovat původ až v 14. století či dříve (Buoh všemohúcí, Svatý Václave, In hoc anni circulo, Paranymphus adiit apod.) [9] [22]. V některých textech je použit ještě pravopis před Husovou reformou. (Dokonce během jedné písně je možno vidět jak nabodeníčka tak spřežky.) To ovšem nesvědčí o době zápisu, neboť pravopis dlouho přežíval v písňových textech [24]. Naopak na úpravách některých písní je již vidět stylový vliv počínající renesance. Častější používání terciových intervalů a souzvuků hlasů v plných kvintakordech a na některých místech i uplatnění imitační techniky (např. v písni Jesus Christus Nostra salus na fol. 319a) předznamenává počínající novou hudební epochu.

Moteta:

Moteto O pie Ihesu vivens - Vita pietas - Ave caro Christi
Středověká moteta jsou specifickým hudebním útvarem, jehož historie jde až do doby Ars Antiqua (12. stol). Původní chorální melodie ve spodním hlasu (tentoru) byla doplněna o další hlasy, které se v různých rytmech proplétaly nad tímto základem. Každý hlas byl opatřen jiným textem, který byl v určitém vztahu s textem původním (komentář, protiklad, apod.). Podobným způsobem jsou komponována moteta, která nacházíme v repertoáru literátských bratrstev až do 16. století. Ta však většinou nevycházela z chorálu, ale zpracovávala vlastní texty a melodie.

Na fol. 311b - 322a nacházíme několik těchto skladeb. Jsou 2 - 4 hlasé. Jsou psány pravděpodobně jinou rukou než písně z předchozí části. Na fol. 320b-322a jsou zapsána 2 moteta pouze černým inkoustem pozdější rukou (poč. 16. stol?). Všechna tato moteta jsou známa v podobném znění i z jiných pramenů této doby [10]. Pouze moteto O pie Ihesu vivens - Vita pietas - Ave caro Christi na fol. 321b je zde tříhlasé, zatímco je známé odjinud ve verzi dvouhlasé [8]. Vyskytují se zde i různé textové odchylky. Jednotlivé hlasy zde nejsou označovány, vyjímečně nacházíme označení "tenor" a "medium",

U několika skladeb (např. moteto Panis evus-Pange exul-Panis ecce-Tantum ergo (319b-320a) a píseň Cedit yemps eminus (fol.316b-317a) známe autora. Je jím polský skladatel Petrus Wilhelmi de Crudenz, jehož skladby (včetně těchto) se hojně vyskytují v graduálech české provenience konce středověku [15].


Seznam skladeb:

V následujícím seznamu jsou uvedeny všechny vícehlasé skladby z graduálu (doufám) a některé další skladby jednohlasé. Seznam bude časem doplňován. Pod hyperlinky najdete odkazy na konkordantní prameny v databázi Clavis nigra [10). Ťuknutím na obrázek můžete přehrát hudební ukázku ve formátu midi, na obrázek ve formátu wma (v podání souboru Cantica).

FolioSkladbaHlasůPoznámka
2bAngelus ad rugmem?1Pokračuje na fol. 83
43b-44aSanctus2
44bSanctus3
45aSanctus 3
45b-46aSanctus3
46b-47aSanctus 2
48b-49aGaudent chori angelorum - Gaudeat turba clericorum3
65aHec dies quam fecit1načrtnuto rudkou bez textu. 399a
67aI hoc sacro solemnio1
67b-68aModulisemus omnes2
68a-68bRex glorie1
69a-69bModuliset altissonis2
70aRadost hodu přeslavného1
70bRex celorum ihesu1
70b-71aMartine sancte1
71aGaude felix Pannonia1
71bGenti confer opem2
72aElisabeth magnalia1
72bElizabeth pregente 3
73aResonemus hilares singuli1
73bAve Katherina martir et regina1jako Ave yerarchia
74aCulmen honoris2
75b-76aKaterine solemnia1
76b-77aMelos promat hilariter2
77b-78aEx stirpe paganorum2
79aLaudes dicat omnis etas1
79bNirozeas? Christi1
80aNicolai solemnia sua1
83a-83bAve set?isima regina1
84a-84bAd honores et decores1
85a-85bAve trinitatis iubile1
85b-86aAve maris stella1
86bAve gloriosa1
87aAve virgo nobilis1jako sanctus
87bAve rosa iericho1
88a-88bAve maria angleror1
88b-89aAve virgo gloriosa1
89b-90aAve rubens rosa1
90a-90bAve mundi sres? maria1
90b-91aAve plena gratia1
91bAve virgo gloriosa1
92a-92bAve salus1
93b-94aAve venerabilis1
94bAdest clara lux1
95aAd honorem virgini1
96aAurora lucis1
97aAve virgo mater1
97bAve puratu puella1
98aAve deo gratia virgo1
99b-100aAve virgo virgula1
101bAd honores decorem1
102aAve maria preclara1
102bAve maria gratia plena1
103bAve virgo virginis1
105b-106aBenigna agri rosula beata2
106a-106bBenedictus fructus1
106b-107aCantemus laudes1
106b-107aCollaudeus nimres?1
109bContemplatur trinitatis1
110aCollaudemus collaudeus1
111bDepromeus laudes1Jako Zvěstujem vám radost
113aDies ias leticie1
113bEst demotem lapis1Jako Ráčil paměť zústaviti.
117aDepromeus iubilos1
117b-118aElitia matriti christique genitri3?
119aGaude regina glorie1
119bGaude quam magnificat1
120bGaudeamus pariter1
121aGenitri tue dei1
130bIubilemus finguli1
139bModulemus canticum1
141bOregina lux divina2275b chybí 1.hlas?
143aPhima declinatio casuum1
145bPlena gratia nevorum2
155aSolis praevia aurora fulgida2
155bSalve lux fidelius1
165bVale Iacob stellula1
168bVirgini gloriose2
178b-179aCO tu stojíte a co sie divíte1
180aCristi nativitas solemnis1
180aCum gaudio ?1
180b-181aCristus syn Boží narodil se nynie1
181b-182aCedit hiems eminus 4
182bDanielis prophecia1
183a-bDies est letitie1
184aDulces odas resoenus1
185aDies est letitie1ano, znovu...
185b-186aDietky mladé i staré1
186bDnešní den všickni křesťané1
187a-187bEvangeliso? gaudium1
188bEzechielis porta1
189aEn virgo parit filium / Narodil se Kristus Pán 1
189b-190aIn natali domini 2
193bKrále Krista nebeského1jako
195bNobis est natus hodie 2
197b-198aNastal nám den veselý1Jako 185a
199aNa Boží narození1Jako 189b
201bPřišel čas utěšený 2
202a-202bPokloňme sie ochotnie králi1
203aQuem pastores laudere1
203bQuid admiranum?...1
204a-204bResultet plebs fidelis2
204bSol de stella oritur2
205b-206aVere miranda agitur res2
206bVerbum a principio dum erat2
207b-208aZnamenaj křesťan věrný 3
209aStephanus plenus gratiae1
209b-210aIn hoc anni circulo 2
210b-211aPueri nativitatem2
211bO preclari tres magi1Jako In hoc anni circulo
212bUsies magi1jako In hoc anni
213aEx legis observatia virgo1
213bMaria Christi peperit0pouze text
216bDorothea coronata aureola2jako Resurgenti Nazareno
217b-218aDorothea mens ut rea2
218aDorothea festo gaudete1
227aCedit yems eminus2
227bChristo deo resurgenti1
228aChristus surrexit1jako Buoh všemohúcí 1
228bDeus omnipotens1jako Buoh všemohúcí 2
229aDies est letitiae Christus resurgente1zde velikonoční
231bHoc festum venerantes1
234aMore mortem seranit1jako Buoh všemohúcí
234bOd smrti otec nebeský1
236bResurgenti nazareno 2
238bRegi regi ?2?
241bSonent lire iam paschales2
242aSurrexit christus hodie2Jako 250b
244aUtěšený den nám nastal2
246aVzkříšeného Spasitele svého1
246b-247aVstalť jest této chvíle1
250bAscedit christus hodie2jako 242a
255b-256aIn hoc die domino2Jako In natali
257bSeptisornis qui indonis2
258aSeslanie ducha svateho2
259a-260aUem dulos consolator + Zavítej sladký utěšiteli2
260bO lux beata trinitas1
261aO gloriosa trinitas alleluia2
261aPhofitrete? trinitatem 2
263aUnitas substantia alleluia2
263bAve panis angelorum2
265b-266aCaro Christi vita2
266bCorpus Christi2jako O gloriosa trinitatis
267aCedit yems eminus1
267bConsolator gubernator1
268aCollaudet omnes populi1
269aCristus eternalia2
270bJesus Christus nostra salus1319a
271bJesu dulcis memoria1
273aJesu dulcis memoria1jiná verze
275b-276aMundo deus nunc illustra 2jako 141b...
280bUt igitur venit temporis2jako 275b...(Podle V Strachotíně hájku)
290aGratulemur...2List se začátkem vytržen. 236b
290bMente pura laude3292b,297a,299a,303a
292bFelici pectatrici 3290b,297a,299a,303a
294b-295aIubilo cum carmine3290b,292b,297a,299a,303a
296bNunc omnes cum solamine1299a
297aNum reduxet? arculus (De transfiguratione)3290b,292b,299a,303a
299aVirens incunitate3290b,292b,297a,303a
303aPatrone Bohemorum3290b,292b,299a,297a
304b-305aZacheus arboris 2
305bWenceslav duci claro1
306aSvatý Václave1
310aAve regina celorum2
310bAve dei genitrix 2
311aPreformosa elegantis2
311bHuius sit memoria - Quem pastores - Natus est Emanuel 3
312aInsignis infantule2
312b-313aParanymphus adiit 2
313b-314aCongaudemus pariter - En lux inmensa 2
314aProbleumata enigmatum3
314b-315aParaneuma - Hominem quem - Pomi morsum - Sed paratus4
315bOctaviano imperatore - Clamet cantet 2
316aTerra tremuit - Christus iam surrexit - Angelus domini - Surrexit Christus dominus 4
316b-317aCedit yemps eminus 4též fol. 181b
317b-318aEx linguis multiphariis 3
318b-319aVeni sancte spiritus - Da gaudiorum - Veni sancte3
319aJesus Christus Nostra salus 3270b
319b-320aPanis evus - Pange exul - Panis ecce - Tantum ergo4
320b-321aCaro mea - O vere digna - Dominus noster 3
321b-322aO pie Ihesu vivens - Vita pietas - Ave caro Christi 3Speciálník - 2 hlasy
Podobně Buď Bohu sláva, čest (1. hlas)
399aTento den zvláštní 2česká verze Hec dies quam fecit 65a
CANTICA srpen 2005. Kontakt: kafka@email.cz