Víkend staré kutnohorské hudby

Víkend staré kutnohorské hudby

Ve dnech 4.10.2008 - 5.10.2008 se bude pořádat v Kutné Hoře v rámci Kutnohorského hudebního festivalu Víkend staré kutnohorské hudby. Kutná Hora je dnes především známá svou architekturou, součástí zdejší kultury však byla samozřejmě též hudba, jak o tom svědčí i řada hudebních památek i historických záznamů. Záměrem této akce je tedy oživit a posluchačům přiblížit hudbu spjatou s Kutnou Horou v období vladislavské gotiky a renesance, tedy v období mezi roky 1470-1620. Vybrali jsme skladby jednak z kutnohorských rukopisů, jednak od autorů, kteří zde v té době působili a skládali přímo pro kutnohorská literátská bratrstva. Skladby zazní v prostorách, kde byly kdysi pravděpodobně některé z nich provozovány – na kruchtách v kostele sv. Jakuba. Některé z nich zde uslyšíte v novodobé premiéře. Akce se koná za přispění města Kutná Hora.

Program

Sobota 4.10.2008

Koncert:Kutnohorská hudba gotiky a renesance
Kde a kdy:V kostele sv. Jakuba 4.10.2008 v 18:00
Účinkují:Kutnohorské pěvecké soubory CANTICA a USPS Tyl, Svobodné hudební bratrstvo (Praha)
Program:Graduál Českého muzea stříbra v Kutné Hoře, Jan Simonides Montanus, Pavel Spongopaeus Jistebnický, Jan Campanus Vodňanský, Jitka Snížková, Giorgio Flori (Kutnohorský kodex)

Přednáška:Kutnohorské gotické hudební rukopisy
Kde a kdy:V zasedací síni Vlašského dvora 4.10.2008 v 19:15
Přednáší:Štěpán Kafka

Neděle 5.10.2008

Koncert:Hudba Kutnohorského kodexu
Kde a kdy:V kostele sv. Jakuba 5.10.2008 v 15:30
Účinkují:Pěvecký soubor Gontrassek, prof. Michal Novenko - varhany, Svobodné hudební bratrstvo
Program:Guilio Belli: Missa super Tanto tempore vobiscum sum (Kutnohorský kodex), Charles Luython, Girolamo Frescobaldi, ...

Přednáška:Kutnohorský kodex - slavnostní prezentace novodobé edice
Kde a kdy:V budově Arciděkanství v 16:45
Přednáší:Mgr. Jan Baťa, Ústav hudební vědy FF UK
V rámci této prezentace budou předány výtisky novodobé edice tohoto pramene zástupcům kutnohorských institucí.

Ke skladbám a autorům

Kutnohorské graduály

Hlavním podíl na rozvoji bohoslužebného zpěvu koncem 15. století v Čechách mají tzv. literátská bratrstva. Nákladem těchto bratrstev vzniká od 2. poloviny 15. století řada graduálů, kancionálů a dalších hudebních rukopisů často bohatě iluminovaných. V nich lze najít kromě standardního středověkého chorálu české i latinské písně jednohlasé i vícehlasé, středověká moteta a další skladby. Z Kutné Hory známe řadu těchto pramenů. Některé z nich jsou významnými doklady české gotické knižní malby. Jsou to zejména Kutnohorský antifonář (1471), který je nyní uložen v Národní knihovně České republiky, Kutnohorský graduál (ca 1490) a Smíškovský graduál (1495), které jsou uloženy v Rakouské národní knihovně. V Kutné Hoře zůstaly uloženy „obyčejnější“ rukopisy. Ze všech zmíněných památek je hudebně nejzajímavější graduál dnes uložený v Českém muzeu stříbra, který obsahuje kromě standardního středověkého chorálu množství vícehlasých skladeb jak českých tak latinských. I když je většina těchto skladeb známa i z jiných pramenů (Franus, Speciálník apod.), některé z nich (či jejich vícehlasá zpracování) jsou zde unikátní. Mimo jiné je zde například první známý notovaný záznam písně „Narodil se Kristus Pán“. V rámci víkendu zazní několik skladeb z tohoto rukopisu. Bližší informace o kutnohorských hudebních rukopisech najdete na webových stránkách: http://cantica.kh.cz/grad.

Kutnohorští skladatelé období renesance


P.S.Jistebnický: Králi nad králi

V období renesance v Kutné Hoře žilo několik významných skladatelů. Přesto že byli ve své době dost oblíbeni, z jejich díla se, žel, dodnes zachoval nepatrný zlomek. Jan Simonides Montanus (ca 1535-1587) působil jako kantor u sv. Barbory, Pavel Spongopaeus Jistebnický (ca 1555-1619) působil jako kantor na Kaňku a také jako starší literátského bratrstva u sv. Jakuba. Jan Campanus Vodňanský (1572-1622) byl správce kutnohorských škol. Je znám hlavně jako básník a jednu ze svých sbírek opatřil též hudbou ve stylu tzv. humanistické ódy. Bližší informace najdete na internetových stránkách: http://cantica.kh.cz/grad/skladatele.html

Kutnohorský kodex

Tento pramen je unikátní sbírkou 11 většinou šesti nebo osmihlasých rozsáhlých mší ve stylu renesanční polyfonie 2. poloviny 16. století od význačných autorů mimo jiné z okruhu císařského dvora (Philippe de Monte, Giulio Belli, Jacob Regnart, Charles Luython, Giorgio Flori, Philip Schöndorff). Dnes je uložen ve sbírkách Českého muzea hudby. Tento rukopis byl věnován Zikmundem Kozlem z Rýzentálu, význačným kutnohorským měšťanem a donátorem Svatojakubské školy, literátskému bratrstvu při kostele sv. Jakuba. Většina zde obsažených skladeb doposud nikdy nevyšla tiskem. Je až symbolické, že skladby z tohoto rukopisu zazní poprvé po několika stoletích právě v prostorách kostela sv. Jakuba a na místě bývalé školy, postavené nákladem tohoto donátora. Bližší informace o tomto rukopisu najdete na internetových stránkách: http://cantica.kh.cz/grad/kodex.htm.

O účinkujících:

Gontrassek je komorní vokální soubor, který působí na Ústavu hudební vědy Filosofické Fakulty University Karlovy. Soubor se zabývá interpretací hudby v českých zemích v 15. a 16. století. Používá k tomu notový materiál, spartovaný přímo z dochovaných pramenů. S jeho projektem „Deset tisiec rytieřov“ se mohli kutnohorští posluchači seznámit na koncertě v roce 2005. Více o sboru najdete na webových stránkách: http://www.rut.cz/gontrassek

Prof. Michal Novenko je mezinárodně renomovaný český varhaník. Koncertuje po celé Evropě i zámoří, je také zván do porot varhanních soutěží v Evropě i v USA a vede mezinárodní kursy: dosud nejvýznamnějším z nich byla Mezinárodní letní škola mladých varhaníků v britském Oundle. Dále hostuje na Sarum College (Anglie), University of Texas a přednášel i v JAR a v Mexiku. Od studijních let se M. Novenko intensivně zajímá o historické varhany, věnuje se jejich dokumentaci a propaguje jejich koncertní využití. Novenkovo varhanní umění je zachyceno na řadě nahrávek pro domácí i zahraniční rozhlas, v televizních pořadech a na mnoha CD. Více najdete na webových stránkách: http://www.novenko.iol.cz.

Svobodné hudební bratrstvo je volné sdružení hráčů na historické hudební nástroje zaměřené zejména na interpretaci renesanční a raně barokní hudby. Z posledních projektů, kterých se soubor účastnil, stojí za zmínku např. koncert „Z BENÁTEK DO KROMĚŘÍŽE“ aneb Nešpory v hudbě XVII. století, který vznikl ve spolupráci s Ensemble Vocal de Bourgogne pod vedením Judith Pacquier a Étienna Meyera. Program byl uveden ve Francii, v Praze a i v Kutné Hoře v chrámu sv. Barbory na podzim 2007. Více o souboru najdete na webových stránkách: http://web.quick.cz/shb.

Cantica je kutnohorský komorní pěvecký soubor zaměřující se zejména na starou hudbu. Jeho specialitou je rekonstrukce historických skladeb kutnohorské provenience. Z projektů je možno jmenovat např. pořádání semináře „Kutnohorské hudební rukopisy“ v roce 2005. Více o souboru najdete na webových stránkách: http://cantica.kh.cz.

Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl je kutnohorský amatérský pěvecký sbor, jehož historie sahá až do roku 1846. Kromě učitelů jsou členy sboru zpěváci různých profesí. Zpívá především duchovní hudbu, ale i skladby světské, lidové a černošské spirituály. Z projektů je možno jmenovat provedení Dvořákova Stabat Mater, Mozartova Te Deum apod. Více o sboru najdete na webových stránkách: http://usps.kh.cz .

Propagace


Pozvánka na rozeslání

Plakát ke stažení


Stepan Kafka, CANTICA Hlousecka 248, Kutna Hora, 28401 tel: +420 327 514 118 (Home), e-mail: kafka@email.cz